Serwis biurowy
Serwis targowy
Tłumaczenia
Strategie marketingowe
Twoje Biuro w Mieście Targów - Düsseldorfie
 
 
     
Regulamin

Obowiązują aktualne warunki dzialalności .
 
Postanowienia ogólne
Podane poniżej warunki obejmują wszelkie umowy z Office for MEE,Ursula Zatrieb, czy to w formie elektronicznej czy pisemnej.
 
Zakres ważności
Office for MEE, Ursula Zatrieb wykonuje usługi, biorąc za podstawę wyłącznie poniższe Warunki Ogólne. Korzystanie z usług wiąże się z przyjęciem tych wrunków. Obowiązują one również w przyszłych kontaktach, nawet jeżeli nie zostały one ponownie wyraźnie uzgodnione.
Office for MEE, Ursula Zatrieb zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia warunków ogólnych po wcześniejszym poinformowaniu klientów.
Zaanonsowanie zmian następuje wyłącznie w internecie, na stronach Office for MEE, Ursula Zatrieb: www.officeformee.de.
 
Oferty i umowy
Oferty są niezobowiązujące, również w odniesieniu do cen.
Umowa zostaje zawarta w momencie pisemnego jej potwierdzenia przez Office for MEE, Ursula Zatrieb lub jej podpisania.
Zmiana lub uzupełnienie umowy przez klienta obowiązuje jako nowa umowa. Klient jest zobowiązany umową przez okres czterech tygodni. Okres ten przedłuża się automatycznie o następne cztery tygodnie i może zostać wymówiony w każdym momencie przez każda ze stron umowy. W przypadku wymówienia umowy przez klienta zobowiązany on jest do pokrycia wszelkich kosztów, powstałych do momentu wymówienia.
Zleceniodawca zostanie wcześniej powiadamiony o wszelkich zmianach ogólnych warunków działalności, usług i cen. Jeżeli zleceniodawca nie wniesie sprzeciwu w ciągu 14 dni od momentu powiadomienia o zmianach, obowiazuja one jako przyjete.
 
Ceny
Ceny nasze nie zawierają podatku VAT.
Dodatkowe opłaty, np. opłata pocztowa, telefon, fax itp. wliczane są do rachunku zleceniodawcy.
Zapłata za usługe następuje według umówionych warunków, termin płatności wynosi 10 dni roboczych. W przypadku zwłoki firma Office for MEE, Ursula Zatrieb jest upoważniona do naliczenia odsetek za zwłokę.
W przypadku debetu na koncie klienta, w wyniku czego nie dochodzi do zapłaty, Office for MEE, Ursula Zatrieb jest upoważniony do naliczenia opłaty w wysokości 12 Euro.
 
Gwarancja
Jeśli przedmiot usługi jest błędny lub niekompletny, czemu winny jest Office for MEE, Ursula Zatrieb, wówczas Office for MEE, Ursula Zatrieb jest on zobowiazany do jego bezpłatnej korekty.
Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie wydania przedmiotu usługi i trwa dwa miesiące.
Po zakończeniu usługi, zleceniobiorca nie jest zobowiązany do przekazywania dalszych informacji i wiadomości, które nadchodzą do zleceniodawcy.
 
Termin dostawy
Office for MEE, Ursula Zatrieb zostaje zwolniony z obowiązku dostawy, jeżeli z przyczyn niezależnych od niego dojdzie do opóźniena lub udaremnienia dostawy.
 
Ograniczenie odpowiedzialności
Odszkodowanie za szkody odnosi się jedynie do przedmiotu usługi. Dalsze szkody będące wynikiem wad lub błędów są wykluczone z odpowiedzialności.
Zleceniodawca jest zobowiązany do pisemnego wykazania zleceniobiorcy błędów lub braków, w ciągu tygodnia od momentu ich wykrycia. W takim przypadku zleceniobiorca, jako pierwszy, ma prawo do usunięcia lub poprawy błędów.
W przypadku sił wyższych zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
Odpowiedzialność za dokumenty lub przedmioty oddane do dyspozycji jest wykluczona.
Odszkodowania za szkody i gwarancje nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
 
Zastrzeżenie własności
Office for MEE, Ursula Zatrieb zastrzega sobie prawo własności do wykonywanej usługi, aż do momentu wypełnienia wszystkich warunków przez zleceniodawcę.
We wszystkich stosunkach prawnych między Office for MEE, Ursula Zatrieb i klientami obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec.
Siedziba sądu dla wszelkich spraw i roszczeń znajduje się w Düsseldorfie.