Irodai Szolgáltatások
Ügyfélszolgálat Kiállításokon, Szakmai Vásárokon
Fordítás
Marketingstratégiák
Az Ön Irodája Düsseldorfban, a Vásárvárosban
 
 
     
Általános Üzleti Feltételek (ÁÜF)

A jelenlegi Általános Üzleti Feltételek érvényesek.
 
Általános rendelkezések
Az Általános Üzleti Feltételek az Office for MEE, Ursula Zatrieb és Ügyfelei között létrejövô jogügylet általános feltételeit tartalmazza.
A következô Általános Üzleti Feltételek (ÁÜF) minden szerzôdés alapját képezik, amelyek az Office for MEE, Ursula Zatrieb és az Ügyfél között jönnek létre, függetlenül attól, hogy a szerzôdés elektronikus vagy írott formában létezik.
A továbbiakban a fogalmak "Szolgáltató" (Office for MEE, Ursula Zatrieb) és "Ügyfél" (az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezô gazdasági társaság vagy más szervezet, valamint az a természetes személy, akinek a részére a Szolgáltató szolgáltatást nyújt) megkülönböztetve jelennek meg.
 
Érvényesség
A Szolgáltató (Office for MEE, Ursula Zatrieb) minden szolgáltatását kizárólag az Általános Üzleti Feltételek alapján nyújtja. A szolgáltatások igénybe vételével az Ügyfél automatikusan elismeri az itt ismertetett Általános Üzleti Feltételeket.
Az Általános Üzleti Feltételek érvényesek minden további, jövôbeli üzleti kapcsolat esetén, akkor is, ha a Szolgáltató (Office for MEE, Ursula Zatrieb) és az Ügyfél az új üzleti kapcsolat létrejöttekor ezen feltételeket nem újította meg.
A Szolgáltató (Office for MEE, Ursula Zatrieb) jogosult, ezen Általános Üzleti Feltételeket egy bizonyos (elôre bejelentett) idô után megváltoztatni vagy kiegészíteni.
Az Általános Üzleti Feltételek megváltoztatásáról vagy kiegészítésérôl szóló bejelentés csak és kizárólag az Office for MEE, Ursula Zatrieb Internet-oldalán lesz nyilvános: www.officeformee.de
 
Ajánlatok és Szerzôdés
Bármely szolgáltatás ajánlatai valamint az árajánlatok szabadok és kötetlenek.
Egy szerzôdés érvényes, ha az Office for MEE, Ursula Zatrieb egy megbízást elfogad és ezt az Ügyféllel írásban közli, vagy ha egy külön szerzôdés készül mindkét fél aláírásával.
A Szolgáltató (Office for MEE, Ursula Zatrieb) jogosult, a létrejött szerzôdés Ügyfél általi minden változtatását vagy kiegészítését mint új ajánlatot értékelni.
Az Ügyfél köteles a megbízását négy héten át fenntartani. Ez az idôtartam automatikusan meghosszabbodik további négy héttel, ha a szerzôdés mindkét tagja a szerzôdést két hét határidôn belül nem bontja fel.
Ha a szerzôdés az Ügyfél kívánságára bomlik fel, az Ügyfél köteles a Szolgáltató (Office for MEE, Ursula Zatrieb) a szerzôdés felbontásáig létrejött összes költségét kiegyenlíteni.
A Szolgáltató (Office for MEE, Ursula Zatrieb) vállalja, hogy az Ügyfelet idôben értesíti az Általános Üzleti Feltételek, a szolgáltatások és az árak megváltoztatásáról vagy kiegészítésérôl.
Ha az Ügyfél a változtatásoknak, kiegészítéseknek nem mond 14 napon belül ellent, a Szolgáltató (Office for MEE, Ursula Zatrieb) úgy tekinti, hogy az Ügyfél elfogadta ezeket.
 
Árak
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Az Ügyfél köteles a különbözô felmerülô külsô költségeket, pl. postai költségek, telefon, FAX stb., kiegyenlíteni. Az Ügyfél ezekrôl részletes számlát kap.
Az Ügyfél a számlákat valamint a Szolgáltatóval (Office for MEE, Ursula Zatrieb) elôre egyeztetett és elfogadott munkadíjat csakis a Szolgáltatóval (Office for MEE, Ursula Zatrieb) elôre egyeztetett módon egyenlíti ki, 10 munkanapon belül.
Amennyiben az Ügyfél e fizetési határidôt túllépi, ezáltal automatikusan feljogosítja a Szolgáltatót (Office for MEE, Ursula Zatrieb) arra, hogy a Szolgáltató az általános banki kamatot felszámolja.
Amennyiben a bank az Ügyfél átutalását a Szolgáltató (Office for MEE, Ursula Zatrieb) részére visszautasítja, ezáltal a Szolgáltató (Office for MEE, Ursula Zatrieb) automatikusan jogosult arra, hogy egy egyszeri különdíjat (12 €) felszámoljon.
 
Garancia
Ha az Ügyfélnek szállított, a Szolgáltató (Office for MEE, Ursula Zatrieb) által elvégzett munka az Ügyfél és a Szolgáltató (Office for MEE, Ursula Zatrieb) által elôre egyeztetett tulajdonságokban hiányos, úgy a Szolgáltató (Office for MEE, Ursula Zatrieb) díjmentesen elvégzi a javítást, amennyiben a hiba az ô részérôl történt.
A garancia határideje két hónap és az Ügyfélnek való szállítás dátumával kezdôdik.
Az Ügyfél és a Szolgáltató (Office for MEE, Ursula Zatrieb) közötti szerzôdés lejárta után a Szolgáltató (Office for MEE, Ursula Zatrieb) nem köteles további információkat stb., amelyek az Ügyfél részére a Szolgáltatóhoz érkeznek, az Ügyfélnek továbbítani.
 
Szállítási határidô
A Szolgáltató (Office for MEE, Ursula Zatrieb) mentesül szállítási kötelezettségétôl, amennyiben a szállítás rajta kívül álló okok vagy események miatt akadályoztatva van.
 
A Szolgáltató felelôssége
A kártérítés csak és kizárólag az Ügyfélnek szállított tárgyra vonatkozik. A szállítás után létrejött károkért a Szolgáltató (Office for MEE, Ursula Zatrieb) nem felel.
Az ügyfél köteles az észlelt hiányosságokat a Szolgáltató (Office for MEE, Ursula Zatrieb) felé egy héten belül írásban közölni.
A Szolgáltató (Office for MEE, Ursula Zatrieb) jogosult a hiányosságokat vagy hibákat megszüntetni és kijavítani.
Elôre nem látható és elkerülhetetlen események következtében létrejött károkért a Szolgáltató (Office for MEE, Ursula Zatrieb) semmi esetben és semmilyen jogálláson belül nem felel!
A Szolgáltató (Office for MEE, Ursula Zatrieb) nem felel továbbá a számára az Ügyfél által rendelkezésre bocsájtott adatokért vagy tárgyakért.
Az Ügyfél kártérítési jogosultságát harmadik személyre nem ruházhatja át.
 
Tulajdonjog
Mindaddig, amíg az Ügyfél a teljes szerzõdés ellenértékét nem utalta át a Szolgáltató (Office for MEE, Ursula Zatrieb) számára, minden szolgáltatás a Szolgáltató (Office for MEE, Ursula Zatrieb) tulajdonát képezi.
A Szolgáltató (Office for MEE, Ursula Zatrieb) a számlák az Ügyfél által való teljes kiegyenlítéséig fenntartja az áru tulajdonjogát.
Minden jogi lépésben és kapcsolatban a Szolgáltató (Office for MEE, Ursula Zatrieb) és az Ügyfél között csak és kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság jogrendszere érvényes.
Az illetékes bíróság székhelye minden esetben Düsseldorf.